Cartes de serveis

Donem suport a l’elaboració de Cartes de Serveis orientades a les persones grans de manera que es faciliti el coneixement, la comprensió i la valoració per part d’aquest grup de població.

A partir d’una metodologia flexible s’incorpora, d’una banda, la perspectiva dels responsables tècnics dels serveis; i , d’altra banda, la perspectiva de les persones grans destinatàries dels serveis. Es posa èmfasi tant en la identificació dels aspectes clau dels serveis com en l’adequació del disseny del pla de comunicació, amb un llenguatge proper als diferents perfils de persones grans. 

El seguiment i avaluació de les cartes de serveis es realitza a través de grups focals o entrevistes a petites mostres de la població destinatària aplicant metodologia d’anàlisi qualitatiu i/o quantitatiu per part de professionals especialitzats en persones grans.