Parc de Recerca

Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació, amb totes les facultats necessàries per vetllar per l'acompliment de les seves finalitats; tot això sense perjudici de la seva facultat de delegar en altres òrgans o personal de la Fundació.

Són patrons de la Fundació:

  1. Marga Arboix, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
  2. Carles Gispert, vicerector d'Economia i de Campus
  3. Armand Sánchez, vicerector de Recerca i Transparència
  4. Jaume Tintoré, gerent
  5. Montserrat Balagueró, Vicegerent Executiva FUAB