Pacients i ciutadans

Dues de les principals tendències en el l’àmbit sanitari durant els darrers anys estan relacionades amb la demanda d’una major corresponsabilitat individual en la gestió de la seva salut, i amb la transició dels sistemes de salut cap a un model d’atenció centrada en la persona.

L’àrea de pacients i ciutadans de la Fundació té com a principals objectius desenvolupar activitats de formació, divulgació i recerca orientades a:

  • Promoure l’adquisició de competències –coneixements, habilitats i actituds- que permetin a pacients i ciutadans una gestió més adequada de la seva salut.
  • Atendre i respondre de manera adequada a les mancances informatives de pacients i ciutadans que dificulten la seva participació en les decisions sobre la seva salut.
  • Incorporar la percepció, els valors i l’experiència de pacients i ciutadans sobre l’assistència sanitària.